Celem projektu jest wychowanie kreatywnego, świadomego swoich możliwości, posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą i podejmowania działań na jej rzecz przedszkolaka.

Cele szczegółowe:

 • stymulowanie dzieci do samodzielnej eksploracji świata
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
 • upowszechnianie idei zdrowego stylu życia
 • uświadomienie zależności między zdrowiem a ekologią
 • rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, rozwijanie zdolności artystycznych
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, kształtowanie pozytywnych cech charakteru (chęć niesienia pomocy innym, empatia, odpowiedzialność)
 • aranżacja kącików i ich wyposażenia z uwzględnieniem materiałów naturalnych i ekologicznych
 • budzenie zainteresowania najbliższą okolicą i regionem
 • zrozumienie wzajemnej zależności człowiek – przyroda
 • kształtowanie i utrwalanie zachowań proekologicznych, prawidłowych nawyków żywieniowych
 • tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo – ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie
 • wyrabianie emocjonalnego stosunku wobec natury, rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego
 • nawiązanie współpracy z placówkami działającymi na terenie Polski