SZANOWNI PAŃSTWO
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

będzie trwała od 14 – 25 marca 2022 r.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 dotyczy dzieci z roczników 2016-2019.
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.

Należy dołączyć również ksero pierwszej strony PIT , zaświadczający, że oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych
za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie
wychowującego dziecko


Możecie Państwo to uczynić poprzez:

  1. Przesłanie dokumentów na adres mailowy
    rekrutacja@przedszkole90.pl (w tytule prosimy wpisać Rekrutacja 2022/2023)
  2. Wykorzystanie elektronicznego systemu Nabór 2022ze
    strony https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/
    Instrukcja znajduje się poniżej
  3. Złożenie dokumentów bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

 Druki wniosku oraz oświadczeń znajdują się poniżej.

Harmonogram naboru:
Dnia 13 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 –  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych ( lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).
Od dnia 13 kwietnia do dnia 19 kwietnia 2022 r. – pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.
Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
Dnia 25 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji
– wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.